Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN HALDERBERGE VITAAL

Halderberge Vitaal revisie: 1.0 01 augustus 2019

Halderberge Vitaal heeft de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een veilige en ontspannen omgeving ontstaat waarin je kunt sporten. Denk dus bij het gebruik van de faciliteiten aan de regels die onderdeel vormen van je lidmaatschap en waarvan je hebt aangegeven ze te zullen naleven. Halderberge Vitaal  kan de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels op ieder moment aanpassen zonder verdere aankondiging. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en het lid om de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels te kennen en zich daaraan te houden. Een afschrift van de huisregels en de lidmaatschapsvoorwaarden is te verkrijgen via de receptie van Halderberge Vitaal.

Gelijke rechten:

Halderberge Vitaal zoekt, sluit en onderhoudt lidmaatschappen met haar klanten zonder daarbij te discrimineren op basis van ras, geloof, huidskleur, nationaliteit, afkomst, geestelijke of lichamelijke handicap, huwelijkse status, sekse of seksuele voorkeur. Het is de gedragslijn van de club dat onder geen enkele omstandigheid het gedrag van het personeel het effect van discriminatie heeft of mag hebben. Alle leden hebben onvoorwaardelijke en gelijke toegang tot de faciliteiten. Leden die zich onheus bejegend voelen in het kader van het hiervoor beschrevene kunnen dit melden via lars@halderbergevitaal.nl.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1, 12 of 24 kalendermaand(en). Daarna wordt het lidmaatschap telkens automatisch met 1 kalendermaand verlengd. Kinderabonnementen zijn maandelijks opzegbaar; de opzegtermijn bij de kinderabonnementen bedraagt ook 1 volledige kalendermaand. Opzegging kan alleen door middel van het standaard opzegformulier dat je bij de frontdesk kunt krijgen. Indien je niet opzegt, blijf je betalingsplichtig, ook als je géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging op zijn vroegst op de dag na de einddatum van het contract dan wel op de eerste dag na afloop van de eerstvolgende kalendermaand wanneer het abonnement al contractsvrij is. Binnen het eerste jaar kan je zonder consequenties upgraden naar een hoger abonnement. Wil je binnen het eerste jaar downgraden (overstappen naar een lager abonnement), dan sluit je een nieuw abonnement voor het nieuwe -lagere- abonnement met de duur van het oude -hogere- abonnement.

Contributie en sportmedische intake:

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm. De kosten voor de sportmedische intake bedragen eenmalig € 55,00 – tenzij een actieve aanbieding anders bepaalt. Afhankelijk van het moment van inschrijven wordt de contributie berekend voor de eerste maand – je betaalt voor het aantal dagen dat je lid bent in deze maand. Je contract en bijbehorende maandcontributie gaat in respectievelijk betaal je vanaf de eerstvolgende kalendermaand. Contributies en de kosten voor een sportmedische intake worden aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld en kunnen dus omhoog of omlaag gaan. Halderberge Vitaal kan de contributies en lidmaatschapsvoorwaarden op ieder moment aanpassen zonder verdere aankondiging.

Betaling:

De kosten voor het lidmaatschap dienen maandelijks via een automatisch overschrijving (incasso) van het door jou opgegeven bank- of gironummer te worden voldaan; de afschrijving zal aan het eind van de maand voorafgaand aan de nieuwe betalingsperiode plaatsvinden- betaling geschiedt dus vooraf.

  1. Indien het voor ons niet mogelijk is het door jou verschuldigde bedrag te incasseren, dan behouden we ons het recht voor € 5,00 stornokosten in rekening te brengen. We zullen je daarnaast de toegang moeten ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is betaald.
  2. Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, is het lid in verzuim. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. De contributie over de lopende periode is dan ineens opeisbaar, verhoogd met de incasso- en administratiekosten van € 50,00 en de eventueel buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan het innen van de vordering van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente van 7% totaal met een minimum van € 50,00.

Restitutie van kosten sportmedische intake en contributies:

Restituties van contributies worden niet verstrekt met uitzondering van door huisarts of anderzijds behandelende arts opgegeven medische reden die tot voortijdige beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst noodzaakt – restitutie geldt in dat geval voor de nog toekomstige termijnen die voortvloeien uit de lidmaatschapsovereenkomst; er zal geen restitutie met terugwerkende kracht plaatsvinden. Restitutie van de kosten voor de sportmedische intake wordt niet verstrekt.

Lidmaatschapspas:

Ieder lid is verplicht een Halderberge Vitaal ledenpas te gebruiken. De ledenpas is bedoeld voor klantenidentificatie. De borgkosten voor de pas bedragen € 5,00. De Halderberge Vitaal ledenpas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dien je tegen betaling van € 5,00 een nieuwe pas aan te schaffen. Halderberge Vitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van je pas.

Check-in:

Bij het bezoek aan de faciliteiten van Halderberge Vitaal moet je je bij aankomst melden met je ledenpas voordat je toegang krijgt tot de faciliteiten. Als je de ledenpas bent vergeten, kun je toch toegang krijgen, maar je bent dan wel verplicht je te legitimeren.

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap:

Een Halderberge Vitaal lidmaatschap kan niet tijdelijk stopgezet worden. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt in de volgende omstandigheden:

  1. Indien door ziekte, operatie, langdurige blessure of zwangerschap niet gesport kan worden en hiertoe een schriftelijke verklaring van de huisarts of anderzijds behandelend arts/therapeut is overgelegd, kan Halderberge Vitaal toestemming geven gedurende de per geval te bepalen tijd je abonnement te pauzeren.
  2. Bij tijdelijke (o)verplaatsing van je werkzaamheden kun je in aanmerking komen voor een onderbreking van het lidmaatschap. Hiervoor moet je het mutatieformulier dat bij de receptie verkrijgbaar is invullen en ondertekenen en voorzien van een schriftelijke verklaring van je werkgever. Je kunt nu gedurende de per geval te bepalen tijd je abonnement onderbreken.
  3. Je kunt je abonnement 28 dagen per jaar tijdelijk onderbreken. De maximumperiode is dus 4 weken (vakantiestop). Dit kan uitsluitend ingezet worden vanaf 7 aaneensluitende dagen.

In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarover het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het eind van de contractperiode verlengd. De verlenging is gelijk aan de gestopte periode. De betalingsverplichting blijft ongewijzigd.

Openingstijden:

Tijdens de officiële feestdagen is het sportcentrum gesloten, tenzij anders aangegeven. Halderberge Vitaal behoudt zich het recht voor de openings- en sluitingstijden als aanvangstijden van lessen te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie is het sportcentrum op gewijzigde tijden geopend. Deze gewijzigde openingstijden worden ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt.

Ontvangen van gasten en introducés:

Halderberge Vitaal moedigt beleid aan om vrienden, relaties en andere gasten te introduceren bij de club. Gasten moeten zich inschrijven bij de balie en ontvangen eenmalig gratis toegang. Introducés moeten minimaal 14 jaar oud zijn.

Kinderen:

Kinderen jonger dan 14 jaar mogen geen gebruik maken van de apparatuur, groepslessen of overige faciliteiten. M.u.v. de kinderlessen.

Kluisjes:

Het gebruik van het kledingkluisje is gratis. Na je training dien je om hygiënische redenen je eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.

Verboden items of activiteiten:

Het gebruik van alcohol, drugs in de faciliteiten is verboden. Je kunt de faciliteiten van Halderberge Vitaal ook niet gebruiken als je onder invloed verkeert van alcohol of drugs. Het meebrengen en of gebruik van wapens van welk soort dan ook is verboden. Onder geen enkele omstandigheid mogen personen tegen betaling lesgeven aan leden van Halderberge Vitaal, tenzij ze behoren tot het personeel van Halderberge Vitaal of door ons ingehuurde mensen. Bij overtreding hiervan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Waarschuwing tegen het gebruik van steroïden en roken:

Het gebruik van steroïden om de spieren te versterken of de groei te stimuleren is niet toegestaan en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Steroïden kunnen de groei van opgroeiende kinderen ernstig belemmeren, het kan hartziekten veroorzaken en kan leiden tot problemen aan de lever en hersenen. Mannen en vrouwen die steroïden gebruiken, kunnen onvruchtbaar raken, persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen of acné krijgen. Het gebruik en de verkoop steroïden en hormoonpreparaten is bij wet verboden.

Roken kan de gezondheid ernstig belemmeren en is schadelijk voor jezelf en anderen rondom je. Roken belemmert je sportieve prestaties en kan de sportieve doelstellingen ondermijnen. Roken is daarom nergens toegestaan in de faciliteiten van Halderberge Vitaal.

Aansprakelijkheid:

Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Halderberge Vitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Halderberge Vitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Halderberge Vitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje zijn ontvreemd. Halderberge Vitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Halderberge Vitaal of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Social Media:

Door een lidmaatschap aan te gaan met Halderberge Vitaal, verleen je ons het recht om foto’s en/of video’s te gebruiken waar je mogelijk op staat voor onze social media kanalen. Bij bezwaar, dien je dit schriftelijk aan te geven.

Overige voorwaarden:

  1. Halderberge Vitaal behoudt zich het recht om tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
  2. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Halderberge Vitaal behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.